huurverhoging 2013

Uitgangspunt van de wet is dat de huurder en verhuurder eerst zelf binnen de grenzen van de wet de huurprijs en eventuele verhogingen moeten afspreken. Wat betreft die huurverhoging 2013 geldt een trendpercentage dat jaarlijks bij wet wordt vastgesteld. Wanneer de kwaliteit van de woonruimte niet in overeenstemming is met de huurverhoging 2013, kan een lager of hoger bedrag worden afgesproken.

De huurverhoging 2013 vindt in principe op 1 juli plaats. De huurders moeten minimaal een maand tevoren schriftelijk van deze verhoging op de hoogte worden gesteld. Is de huurder het met de verhoging niet eens, dan moet hij zijn bezwaren schriftelijk aan de verhuurder kenbaar maken. Komen huurder en verhuurder niet tot overeenstemming, dan volgt een speciale procedure, waarin de huurcommissie een belangrijke rol speelt. Het kan ook voorkomen dat de huurder niet protesteert tegen een verhoging, maar toch weigert die te betalen. In zo’n geval geeft de huurcommissie de huurder alsnog de mogelijkheid om zijn bezwaren kenbaar te maken. Doet hij dat niet, dan moet hij de verhoging betalen.

Als de huurder het niet eens is met een opgelegde huurverhoging 2013, dan moet hij zijn bezwaren kenbaar maken aan de verhuurder en wel door middel van een speciaal formulier dat verkrijgbaar is bij de huurcommissie. Hij moet dit doen binnen 6 weken nadat de huurverhoging zou zijn ingegaan. De verhuurder moet vervolgens, binnen 12 weken na de datum van de huurverhoging, de zaak aan de huurcommissie voorleggen.

huurverhoging 2013

Als de huurder niet reageert op het voorstel tot huurverhoging, dan kan de verhuurder binnen 12 weken na ingang van de huurverhoging 2013 aan de huurcommissie vragen het voorstel nogmaals aan de huurder voor te leggen. De huurder kan dan de commissie alsnog vragen te oordelen over de redelijkheid van het verhogingsvoprstel. Als de huurder niet reageert op de melding van de huurcommissie, dan gaat de verhoging gewoon door.

Mensen die huren en meer dan € 43.000 verdienen en in een huurwoning zitten, krijgen vanaf 2013 mogelijk 5% extra huurverhoging. Mensen die huren en tussen de € 33.000,- en de € 43.000,- verdienen krijgen er 1% bovenop. Dit alles is bovenop de jaarlijkse huurverhoging van 1,5% plus inflatie.

Gronden tot weigering van huurverhoging 2013

Op welke gronden kan de huurder weigeren een huurverhoging 2013 te accepteren? In het algemeen kan de huurder, als het niet om een verplichte huurverhoging gaat, met succes bezwaar aan tekenen indien de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldoet. Daarbij kan men denken aan het achterwege laten van dringende reparaties of ernstige verwaarlozing van het onderhoud in het algemeen. Ook de zogenoemde nulpunten vallen hieronder; bijvoorbeeld: er is geen daglicht in het hoofdvertrek of er is geen toilet met waterspoeling.

Huurverhoging na woningverbetering:
Een ander punt is de huurverhoging na woningverbetering. Wanneer die verbetering is gebeurd met steun van het Rijk dan stelt de Minister de huurprijs vast. Voor alle andere woningverbeteringen, die niet ingrijpend en dus ook niet gesubsidieerd zijn, geldt dat de huurprijs wordt verhoogd met een tussen huurder en verhuurder af te spreken bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de bestede kosten.

Huurverlaging:
Een huurder die de huurprijs te hoog vindt, kan voorstellen tot huurverlaging over te gaan. Hij kan aan de hand van het puntenstelsel de redelijkheid van de huurprijs berekenen en de verhuurder eventueel voorstellen deze te verlagen. Hij moet voor zo’n voorstel een voorgeschreven formulier gebruiken, dat gehaald kan worden bij de huurcommissie of op het gemeentehuis.